HOW TO SURVIVE

TT ĐÀO TẠO KỸ NĂNG SỐNG CÒN 

HOW  TO  SURVIVE

  • Mô hình hoạt động phi lợi nhuận, lợi nhuận thu được từ hoạt động này sẽ dùng toàn bộ vào mục đích phát triển chương trình đào tạo, tổ chức đào tạo và chia sẻ giá trị cho cộng đồng.
  • Kênh đào tạo làm đường dẫn cho đưa hình ảnh BẢO NGHI GROUP, các thành viên BẢO NGHI SAFETY và RIORE HEALTHCARE đến với cộng đồng .

Đã thêm vào giỏ hàng